Akty prawne związane z oferowanymi usługami

Szukasz podstaw prawnych kwestii związanych z zarządzaniem nieruchomości?

Stan prawny na dzień 10.07.2012 r.

Przepisy prawne dotyczące rynku nieruchomości

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 20002 nr 75 poz. 690z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, poz. 836).
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71, poz. 734 z późn zm.).
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2005 nr 175, poz. 1459).
 6. Ustawa z 24 czerwca 1994r. o własności lokali. (Dz. U. 2000 nr 80, poz. 903z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2005 nr 236, poz. 2008).
 9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
 10. Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Przepisy prawa podatkowego i pokrewne

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 nr 54, poz. 654 ze zm.)

Przepisy ogólne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Chcesz nas sprawdzić?

Przejście od innego zarządcy i pierwszy miesiąc dostaniesz za darmo.

Co więcej, w zarządzanych przez nas budynkach nigdy nie pobieraliśmy i NIE POBIERAMY opłaty z tytułu zarządzania piwnicami i pomieszczeniami przynależnymi!