Akty prawne związane z oferowanymi usługami

Szukasz podstaw prawnych kwestii związanych z zarządzaniem nieruchomości?

Stan prawny na dzień 10.07.2012 r.

Przepisy prawne dotyczące rynku nieruchomości

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2020.1990 t.j. z dnia 2020.11.12 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999.74.836 z dnia 1999.09.09).
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 t.j. z dnia 2019.11.05 z późn zm.).
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2020.2040 t.j. z dnia 2020.11.19).
 6. Ustawa z 24 czerwca 1994r. o własności lokali. (Dz.U.2020.1910 t.j. z dnia 2020.10.30 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554 t.j. z dnia 2021.03.26 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. z dnia 2020.08.24).
 9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.).
 10. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z późn. zm.).

Przepisy ogólne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Chcesz nas sprawdzić?

Przejście od innego zarządcy i pierwszy miesiąc dostaniesz za darmo.

Co więcej, w zarządzanych przez nas budynkach nigdy nie pobieraliśmy i NIE POBIERAMY opłaty z tytułu zarządzania piwnicami i pomieszczeniami przynależnymi!