Klauzula informacyjna RODO

oraz akty prawne związane z oferowanymi usługami

Klauzula informacyjna RODO dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonym w Firmie Zarządzania Nieruchomościami PROMAC oraz w Firmie zarządzania Nieruchomościami PROMAC-INREM Spółce z o.o. środków bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych przychodzących i wychodzących w systemie centrali telefonicznej i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych.

Firma Zarządzania Nieruchomościami PROMAC oraz Firma Zarządzania Nieruchomościami PROMAC-INREM Spółka z o.o.  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych są Firma Zarządzania Nieruchomościami PROMAC z siedzibą we Wrześni, ul. Fabryczna32/5, NIP 789 110 42 06 Regon  639665621w imieniu którego działa Właściciel firmy Ilona Łosińska.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Firma Zarządzania Nieruchomościami PROMAC-INREM Spółka z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Fabryczna32/5, NIP 7891803476 Regon 528167487 w imieniu którego działa Prezes Ilona Łosińska.
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów oraz zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.
 4. Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące i wychodzące ze Spółki poprzedzone informacją nagrywaniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
 6. Nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający48 godzin od daty nagrania, po czym są usuwane przez nadpisanie danych.
 7. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących jej danych osobowych; sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szukasz podstaw prawnych kwestii związanych z zarządzaniem nieruchomości?

Przepisy prawne dotyczące rynku nieruchomości

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2020.1990 t.j. z dnia 2020.11.12 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999.74.836 z dnia 1999.09.09).
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 t.j. z dnia 2019.11.05 z późn zm.).
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2020.2040 t.j. z dnia 2020.11.19).
 6. Ustawa z 24 czerwca 1994r. o własności lokali. (Dz.U.2020.1910 t.j. z dnia 2020.10.30 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554 t.j. z dnia 2021.03.26 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. z dnia 2020.08.24).
 9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.).
 10. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z późn. zm.).

Przepisy ogólne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Chcesz nas sprawdzić?

Przejście od innego zarządcy i pierwszy miesiąc dostaniesz za darmo.

Co więcej, w zarządzanych przez nas budynkach nigdy nie pobieraliśmy i NIE POBIERAMY opłaty z tytułu zarządzania piwnicami i pomieszczeniami przynależnymi!