Oferta zarządzania nieruchomościami

Masz dość opieszałej administracji, która ignoruje Twoje problemy?

Dobra administracja to taka, która nikogo nie zostawia samego ze swoim problemem, a sprawy rozwiązuje od ręki. Zamiast problemów, masz spokój i bezpieczeństwo. 

Usługi zarządzania nieruchomościami

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Zapewniamy obsługę administracyjną przez licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości i obsługę finansowo–księgową oraz prawną. Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny gwarantujemy pełnym nadzorem konserwatorskim i technicznym oraz ubezpieczeniem OC Zarządcy Nieruchomości.

Oprócz elastyczności i dyspozycyjności, zapewniamy także pełną przejrzystość finansową, a dzięki negocjowaniu stawek utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i przeglądów technicznych, oszczędzisz na utrzymaniu swojej nieruchomości.

Od 20 lat wspieramy swoją działalnością:

Wspólnoty mieszkaniowe

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam rozumieć potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych i ich mieszkańców.

Budynki prywatne

Wiemy, jak ważne dla wszystkich jest poczucie bezpieczeństwa i komfortu, niezależnie od wielkości nieruchomości.

Podmioty prawne

Chronimy inwestycje finansowe w nieruchomości wykorzystując wiedzę z zakresu administracji, prawa i finansów.
R
Zdejmiemy z Twojej głowy wszystkie problemy administracyjne.
R
Zapewnimy bezpieczeństwo Twojej nieruchomości i jego otoczenia.
R
Zapłacisz mniej, a dzięki przejrzystości finansowej będziesz miał pełną kontrolę nad swoim kontem.

Pełny zakres naszych usług.

Kliknij wybraną usługę, by zobaczyć więcej.

Zarząd i Administracja Wspólnot Mieszkaniowych
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami,
 • obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokali,
 • przedstawianie zarządowi wspólnoty mieszkaniowej do zaakceptowania sprawozdania finansowego oraz opisu działalności merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca marca każdego roku,
 • wykonywanie na polecenie zarządu wspólnoty lub na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą,
 • organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej (opłacenie lokalu jest kosztem ponoszonym przez wspólnotę).
Księgowość i ewidencja pozaksięgowa
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości,
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy.
Windykacja należności
 • pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i kosztów funduszu remontowego,
 • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty,
 • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień,
 • dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.
Nadzór techniczny
 • nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości,
 • nadzór i terminowe wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali,
 • nadzór nad remontami uprawnionego inżyniera budowlanego,
 • zlecanie i nadzór rocznych i pięcioletnich kontroli budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • planowanie niezbędnych remontów,
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac,
 • bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.
Ubezpieczenie budynku
 • przygotowanie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji,
 • negocjowanie rabatów od ubezpieczyciela.
Organizowanie Wspólnot Mieszkaniowych
 • przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał i prowadzenie pierwszego Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali,
 • pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, poprzedniego zarządcy,
 • uzyskanie numeru statystycznego REGON,
 • założenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej w wybranym banku,
 • zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP,
 • składanie do urzędu skarbowego zwolnienia ze składania sprawozdań miesięcznych,
 • pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego,
 • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych z funduszy wspólnoty, ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.
Obsługa bankowa i prawna
 • prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez rachunek bankowy, założony dla wspólnoty w wybranym banku.
 • prowadzenie windykacji
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.
Utrzymanie czystości
 • zapewniamy usługi utrzymania czystości w stawkach uzależnionych od specyfiki danego budynku
 • częste kontrole administratora osób sprzątających pod względem rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych stosowanych do utrzymania należytego porządku i czystości
 • w okresie zimowym kontrola stanu nawierzchni chodników na terenie wspólnoty, usuwania śniegu, posypywania piaskiem i skuwania lodu
 • kontrolowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika.
 • Utrzymanie czystości i porządku w klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (mycie klatek schodowych, lamperii, drzwi do pomieszczeń wspólnych, mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych, mycie drzwi wejściowych i wewnętrznych.)
 • Usuwanie śmieci z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • W okresie zimy oczyszczanie ze śniegu i lodu powierzchni utwardzonych, usuwanie śliskości przez posypywanie piaskiem.
 • Pielęgnacja trawników, kwietników i nasadzeń w granicach przydzielonego terenu w miarę potrzeb (wygrabianie trawników, koszenie trawników, przekopywanie i pielenie mis przy drzewach i krzewach, przycinanie i odchwaszczanie żywopłotów, odchwaszczanie i spulchnianie rabat kwiatowych oraz nasadzeń w skrzynkach betonowych, czyszczenie krawężników, w przypadku suszy podlewanie trawników i krzewów.)
Usługi dla właścicieli kamienic prywatnych
 • Zawieranie umów w imieniu właściciela,
 • Wynajmowanie lokali,
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją wynajętych lokali,
 • Wystawienie faktur, pobieranie i rozliczanie czynszów,
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych,
 • Organizowanie planów remontów i niezbędnych napraw w uzgodnieniu z właścicielem kamienicy,
 • Prowadzenie bieżącej windykacji należności,
 • Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych z wyłączeniem zastępstwa procesowego,
 • Możliwość konsultacji prawnych.
Zarządy przymusowe
Specjalizujemy się w zarządach przymusowych ustanowionych przez sąd.

W przypadku współwłasności z innymi członkami rodziny lub innymi osobami fizycznymi oraz przy braku możliwości łącznego i zgodnego współdziałania, każdy ze współwłaścicieli może się do nas zwrócić o pomoc w ustanowieniu Zarządu Przymusowego.

Deklarujemy pełne współdziałanie w tym zakresie ze zleceniodawcą.

Chcesz nas sprawdzić?

Przejście od innego zarządcy i pierwszy miesiąc dostaniesz za darmo.

Co więcej, w zarządzanych przez nas budynkach nigdy nie pobieraliśmy i NIE POBIERAMY opłaty z tytułu zarządzania piwnicami i pomieszczeniami przynależnymi!